Verksamhetsíde & Värdegrund

VERKSAMHETSIDÉ

 

Båstad Padelklubb är en ideell idrottsförening som, genom padel, strävar  efter att möjliggöra rörelseglädje och gemenskap för medlemmarna i  verksamheten. Vår riktlinje är densamma som den svenska  idrottsrörelsen nämligen att få så många som möjligt att vara aktiva så  länge som möjligt. 

VÄRDEGRUND 

Verksamheten inom Båstad Padelklubb har delaktighet, glädje och  engagemang som ledord. Alla som vill och följer klubbens riktlinjer ska  kunna vara med utifrån sina förutsättningar oavsett sportslig, ekonomisk,  religiös, etniskt ursprung, ålder, kön eller sexuell läggning. Vi ser det som  oerhört betydelsefullt att alla medlemmar ges möjlighet att känna  samhörighet och bemöts på ett respektfullt sätt. Glädje och engagemang  ska genomsyra verksamheten, såväl på som utanför padelbanan! 

Båstad Padelkubb tar starkt avstånd från all form av sexuella  trakasserier och övergrepp och sådana är inte förenliga med klubbens  värderingar. Vidare ska vi verka för att skapa dopingfria, drogfria och  tobaksfria idrottsmiljöer. 

VERKSAMHETSMÅL 

 • Erbjuda träningar, event och padelspel till alla som vill vara med.

 • Vara i ständig utveckling och vara en förebild för barn- och ungdomspadel nationellt.

 • Vara delaktiga i arrangemang av tävlingar och turneringar såväl  lokalt, regionalt som nationellt. 

 • Ha en bred barn- och ungdomsverksamhet öppen för alla. • Arbeta för att erbjuda förmåner till våra medlemmar och sträva  efter ett kontinuerligt ökande av antalet medlemmar i klubben.

PLAN FÖR ATT NÅ VERKSAMHETSMÅL 

 • Utbilda ledare i Båstad Padelklubb för att säkerställa att  värdegrunden följs och att alla arbetar mot samma mål.

 • Erbjuda evenemang till medlemmar. 

 • Söka dialog och vara tydliga med information till medlemmar.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 OCH MÅLSÄTTNING 2022

 

Under hösten 2021 startade vi upp träningsgrupper för barn och ungdomar där verksamheten byggts upp med ideella tränare som utbildats internt och via Svenska Padelförbundet. Det har lagts mycket kraft och energi på lanseringen av en stor nationell ungdomsturnering och hela våren kommer ägnas tid till detta projekt. Vår verksamhetsberättelse och mer information hittar ni på följande länk: verksamhetsberättelse 2021 och målsättning 2022.

 

VISION FÖR 2025 

Båstad Padelklubb ska vara norra Europas ”huvudstad” för barn- och  ungdomsutveckling inom padel. Klubben ska ha de bästa  förutsättningarna både spelmässigt när det gäller banor och andra  träningsutrymmen, men också utvecklingsmässigt de bästa tränarna och  ledarna.  

Visionen bygger på två punkter: 

 • Elitspelarutbildning – genom padelgymnasium på RIG-nivå och tävlingar,  turneringar och träningsläger specifikt för ungdomar.

 • Breddverksamheten – padel ska bli en del av den unika svenska idrottsrörelsen där alla är välkomna och ingen ska behöva vara utesluten  från att delta. Varken pga fysiska, kulturella eller ekonomiska skäl. 

JÄMSTÄLLDHETSMÅL 

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. 

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, alla beslut och i  all verksamhet. 

MÅL FÖR BÅSTAD PADELKLUBB 

 • Alla ska ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott.  Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist. Alla ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga  förutsättningar för träning och tävling. 

 • Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslut som rör  klubben. Klubbens mål är att fördelningen i styrelsen bör vara jämlik. 

 • Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga  verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. 

 

SEXUELLA ÖVERGREPP 

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon,  inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den  utsatta personens vilja. 

Sexuella övergrepp är oförenligt med Båstad Padelklubbs värderingar. 

Klubbens policy inriktar sig särskilt på skyddet av barn och unga upp till  18 år. Alla barn och ungdomar har rätt att delta i klubbens verksamhet  och att utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. 

Policyn syftar till att förstärka skyddet av barn och unga mot sexuella  övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom klubbens verksamhet. Klubbens policy utgår från gällande lagstiftning och Barnkonventionen  och ett barnrättsperspektiv. Det är barnens och ungdomarnas berättelser  och upplevelser som är avgörande, inte förövarens motiv. 

När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska klubben agera med  snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och  agera med såväl stort ansvar som med diskretion. 

Klubben ska erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö. 

Verksamheten i klubben ska organiseras så att sexuella övergrepp både  kan förebyggas och upptäckas tidigt. En viktig förutsättning för att kunna  vidta lämpliga åtgärder och att arbeta förebyggande är att barns och  ungdomars berättelser och signaler tas på allvar. 

Alla klubbens ledare, tränare, funktionärer samt föräldrar/anhöriga ska  vara väl insatta i klubbens policy och vilka krav klubben ställer på den  enskilda funktionären. 

Klubbens ordförande, klubbchef och övriga ledamöter i styrelsen har  alltid det yttersta ansvaret. 

Det är klubbens styrelse som med barnets bästa som utgångspunkt och  med stöd av klubbens stadgar ska besluta om den utpekade ska ta ”time  out” under pågående utredning eller att den utpekade omgående ska  skiljas från sitt uppdrag i klubben. 

 

Misstanke om sexuella övergrepp ska alltid polisanmälans av styrelsen. Det är polisen som beslutar om rättsliga åtgärder ska vidtas. 

HUR BÖR BÅSTAD PADELKLUBB AGERA VID SEXUELLA ÖVERGREPP 

Den eller de som fått kännedom om eller misstänker att sexuella  övergrepp förekommit inom klubben ska omgående ta upp den akuta  situationen med klubbens styrelse.

 • I första hand kontaktas klubbchef och styrelsens ordförande.

SKYDD AV BARNET/UNGDOMEN 

Det viktigaste i den akuta situationen är att barnets/ungdomens psykiska och fysiska hälsa skyddas. Föräldrarna ska kontaktas snarast, om inte  förövaren misstänks finnas inom familjen. 

INHÄMTA INFORMATION 

Ofta klarar barnet inte av att berätta vad som hänt. Därför är det viktigt  att den/de som fått kännedom om händelsen i första hand informerar  klubbens ordförande eller de som styrelsen särskilt utsett. 

Det är viktigt att klubbens styrelse skyndsamt inhämtar tillräckligt med  information om händelsen för att kunna göra en bedömning av vilka  åtgärder som måste vidtas. 

Det är också viktigt att observationer, iakttagelser och berättelser  dokumenteras då de kan behövas som bevis vid en eventuell rättslig  prövning. Det är styrelsens ansvar eller de som styrelsen särskilt utsett  som har ansvaret för dokumentationen. 

RÅD VID SAMTAL MED BARN OCH UNGA 

Den i styrelsen eller den som av styrelsen har tilldelats ansvaret att  samtala med barnet om det som hänt måste gå varsamt till väga och  skapa en lugn, trygg och förtroendefull miljö så att barnet törs och kan  berätta vad som hänt. Den som styrelsen utser bör vara en person med  adekvat utbildning/erfarenhet för att kunna samtala med barnet. 

 • Respektera barnets tid och skapa en lugn miljö 

 • Begränsa antalet vuxna i rummet 

 • Informera om vad som ska hända 

 • Börja med att lyssna noggrant utan att värdera 

 • Inled med öppna frågor och prata så att barnet förstår

 • Undvik kroppskontakt 

 • Avsluta med att ta bollen och lyfta ansvaret från barnet

 • Skriv ner vad barnet berättat efter samtalet 

BEDÖMNING 

Styrelsen ska beakta såväl ansvarstagande som diskretion. Utifrån de  uppgifter som framkommit i styrelsens utredning och efter samtal med  barnet finns ett antal frågor för styrelsen att överväga: 

 • Behöver barnet/ungdomen omedelbart stöd och/eller vård

 • Beslut om polisanmälan 

 • Beslut om time out under utredningstiden 

 • Beslut om att utövaren ska lämna sitt uppdrag omedelbart

 • Beslut om uteslutning ur klubben. En viktig princip för klubben med klubbens policy och värdegrund som utgångspunkt är att barnet/ungdomen aldrig ska behöva lämna verksamheten för att den utpekade är kvar. 

KOMMUNIKATION TILL BERÖRDA 

Det är styrelsens ansvar att besluta om vilken information om händelsen som ska lämnas ut, till vilka och på vilket sätt den ska lämnas ut. 

UPPFÖLJNING 

Sexuella övergrepp väcker starka känslor som kan ligga kvar i klubben, hos medlemmar, barn, ungdomar, föräldrar, ledare och tränare under en  lång tid och påverka verksamheten och stämningen i klubben negativt. Det är angeläget att klubben skapar förutsättningar för alla berörda att  bearbeta sina känslor och sin oro. Därför ska klubben utforma en plan för uppföljningen. 

FÖREBYGGANDE ARBETE 

Inom Båstad Padelklubb värnar vi om goda och respektfulla relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. 

 

Alla ledare, tränare och övriga funktionärer i vår klubb ska aktivt delta i  det förebyggande arbetet. Deltagande i utbildning och ledarträffar som bland annat behandlar frågor om sexuella övergrepp är obligatoriska.  Ledare, tränare och andra funktionärer i vår klubb är skyldiga att  informera föreningens ordförande om de misstänker att något barn eller ungdom blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller övergrepp av  någon av klubbens ledare/tränare eller annan vuxen. 

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET 

Klubbens verksamhet ska utgå från Barnkonventionen och  barnrättsperspektivet. Alla berörda i klubben ska diskutera och vara väl  insatta i vad det betyder för just vår klubb. Dessa frågor behandlas i de  utbildningar och ledarträffar som klubben anordnar.

 

UPPMÄRKSAMHET PÅ RISKBETEENDE HOS FÖRÖVAREN OCH  TECKEN HOS DEN UTSATTA 

Det är viktigt att inte förväxla sunda och normala relationer mellan  ledare, tränare och barn och ungdomar som deltar i klubbens  verksamhet med riskbeteende hos ledare inom klubben. Vad det handlar om är att alla ska uppmärksamma osunda kontakter och relationer. I utbildningssammanhang och på ledare- och tränarträffar är det angeläget att diskutera dessa skillnader och vart gränserna går. De som blivit utsatta för sexuella övergrepp reagerar mycket olika. Därför är det  är av stor vikt att ledare, tränare och anhöriga är uppmärksamma på  barnens och ungdomarnas beteenden och reaktioner. 

KONTROLL UR BELASTNINGSREGISTRET OCH FÖRENINGENS STADGAR 

Det är ingen rättighet att vara ledare, tränare eller annan funktionär inom Båstad Padelklubb. Tvärtom är det är ett förtroendeuppdrag som ställer  stora krav på ledare, tränare och övriga funktionärer att i alla lägen  uppträda på ett förtroendeingivande och ansvarsfullt sätt. Föreningens  stadgar är ett viktigt redskap om en person visar sig vara tidigare dömd,  ett sexuellt övergrepp inträffat eller om misstanke uppstår. Det kan t ex  gälla time out förbud mot att inneha uppdrag inom klubben eller  uteslutning ur klubben. Kontroll ur belastningsregistret kan därför vara ett  effektivt sätt att hindra en tidigare dömd person från att vara ledare,  tränare eller på annat sätt var verksam inom klubbens barn- och  ungdomsverksamhet och ska begäras in från de tränare och ledare som  arbetar med barn och ungdomar i klubben. Alla ledare och tränare som 

är verksamma inom klubben ska själva begära ett utdrag ur  belastningsregistret hos polismyndigheterna och överlämna det svaret  oöppnat i ett slutet kuvert till föreningens ordförande/klubbchef.  

FÖRHÅLLNINGAR TILL SOCIALA MEDIER 

Syftet med sociala medier är att på ett enkelt sätt kunna marknadsföra  vår klubb genom att publicera bilder och inlägg. Sättet vi gör det på ska  vara seriöst och stilrent. Filter på bilder får gärna användas för att göra bilderna snyggare. Försök hitta nya sätt att ta bilder för att undvika för  mycket upprepande, ex ständigt återkommande prispallsbilder. 

Vi ska enbart ha god ton och vara neutrala i våra åsikter så de inte kan  uppfattas som stötande. Det är viktigt att tänka på och respektera den  personliga integriteten när vi publicerar, är vi osäkra på om personen inte  vill bli publicerad med bild och eller personuppgifter, ska vi hellre avstå  det. För att följa vanligt förekommande riktlinjer från idrottsförbund kring  ungdomar och idrottande, bör fokus ligga på den personliga prestationen  och glädjen. Klubben ska få ett skriftligt godkännande från målsman för  publicering av foton på minderåriga och muntligt godkännande från vuxna i förväg. 

Våra sociala medier ska i huvudsak följa organisationer, sponsorer, företag och föreningar som har med vår verksamhet att göra. Lösenord  till konto får inte lämnas ut till någon som inte ska vara redaktör. 

DROGER OCH ALKOHOL 

Utgångspunkten är att Båstad Padelklubb ska vara en trygg miljö också ur drog- och alkoholsynpunkt. 

Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i våra aktiviteter.  Detta ställer krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Detta innebär att inga droger inklusive alkohol ska förekomma bland vare  sig ledare eller aktiva i samband med aktiviteter för barn och ungdomar. Följande gäller i samband med tävling eller träning alternativt i kläder med klubbens logo: 

 • All drog-, alkohol- och tobaksförtäring i berusningssyfte i samband med  all verksamhet enl. ovan är totalt förbjuden. Detta gäller även till- och  från transporter från tävlingar och träningar. 

 • Medlemmar som inte följer givna regler skall snarast avstängas tills  vidare åtgärder är vidtagna. 

 • Bryts ovanstående regler i samband med tävling skall även respektive  snarast skickas hem där den enskilde bekostar resan. 

DOPING 

Båstad Padelklubb tar starkt avstånd från alla former av doping. 

Den som gör sig skyldig till doping riskerar att bli avstängd från all idrottslig verksamhet i två år. 

Vi välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna. Men vi säger nej till den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat.